Главная » Деятельность фонда » Туберкулез » Права » Информированное согласие больного туберкулезом на лечение

Информированное согласие больного туберкулезом на лечение

Есть вопросы?Бесплатные онлайн консультации

Бесплатные онлайн консультации

СКАЧАТЬ документ (20,8 Кб, doc)

Мекеменің атауы

_______________________________

Науқастың емделуге берген келісімі

Мен, ________________________________________________________________________________________________________________

Сырқаттың Т.А.Ә., туған жылы (егер бала болса, туысқанын немесе қамқоршысын көрсетеді )

___________________________________________________________________________________ мекенжайында тұратын

Туберкулез еміне байланысты пациенттің құқықтары мен міндеттері туралы хабардармын

1. Сырқат құқылы:

1.1. Туберкулез диагнозы қойылған сәттен, ем курсы аяқталғанға дейін, кез келген уақытта тегін және жалпыға қол жетімді медициналық көмегін алуға.

1.2. Көптеген дәріге төзімді туберкулезге (КДТТБ) шалдығу жағдайлары мен Адамның иммундық тапшылығының вирусы (АИТВ) ілескен туберкулезді қоса алғанда, туберкулезді емдеудің халықаралық стандарттарына сәйкес медициналық кеңес пен ем алуға.

1.3. Сырқатпен қарым-қатынаста болған балалар мен басқа да жақындары тегін тексеруден өтуге және алдын ала ем алуға.

1.4. Медицина қызметкерлері мен денсаулық сақтау әкімшілік қызметкерлері тарапынан оның арына, діни сенімі мен мәдени құндылықтарын кемсітпей, сыйластық қарым-қатынасқа ие болуға.

1.5. Өзінің денсаулығы (диагнозы, емнің ұзақтылығы, ем нәтижелері мен ем қауіпі) туралы шағын және түсінікті ақпаратты уақтылы алып отыруға.

1.6. Туберкулезге қарсы препараттардың атауы, қабылданатын мөлшері, олардың әсері, жанама әсерлері туралы мәліметтер мен қосымша диагностикалық ем шараларын алуға.

2. Сырқат міндетті:

2.1. Белгіленген ем тәртібін үздіксіз сақтап отыруға. Өзінің және басқалардың денсаулығын қорғау үшін дәрілерді қабылдауды тоқтатпауға.

2.2.Туберкулезге қарсы барлық препараттарды медицина қызметкерінің бақылауымен қабылдап отыруға.

2.3. Айналасындағы адамдарға ауруды жұқтырып алмау үшін, «Туберкулезбен ауыратын сырқаттың мінез-құлық ережелерін» сақтауға.

2.4. Медицина қызметкерлеріне өзінің денсаулығының, бұрын жүргізілген ем жағдайлары, қосарланған аурулар, жасалған операциялар, жарақаттар, аллергиялық әсерлер жөніндегі толық ақпарат пен дұрыс ем жүргізуге қажетті басқа да мәліметтерді беріп отыруға.

2.5. Туберкулезге қарсы күрес жүргізетін мамандарға, өзімен қатынаста болған және ауру жұқтырып алу қаупі бар жанұя мүшелері мен оған жақын адамдар жайлы хабарлап отыруға.

2.6. Медицина қызметкерлеріне денсаулығының нашарлағаны және пайда болған шағымдар жөнінде уақытылы хабарлап отыруға.

2.7. Медицина қызметкерлері мен өзге де емделушілердің құқықтарын сыйлауға.

Төмендегі ескертулермен таныстым:

· әдетте туберкулезге қарсы препараттарды қабылдау барысында, ем тәртібін бұзып, ішімдік пен есірткі заттарын тұтынған жағдайда, жанама әсерлер пайда болып, ем қолайсыз болуы ықтимал;

· ем тәртібі үнемі бұзылып отырса, ауру ешқашан емделмейді (дәріге төзімді туберкулез формасы қалыптасады) және өлімге әкеледі, өйткені дүниежүзінде, соның ішінде Қазақстанда да оған қарсы дәрі-дәрмек жоқ;

· емнен бас тартып немесе емді үзген жағдайда, маған 1999 жылғы 10 желтоқсандағы «Туберкулездің жұқпалы түрімен ауратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеу туралы» № 496-1ҚР Заңы бойынша арнайы ем мекемесіне мәжбүрлі түрде оқшалау шаралары қолданылады немесе менің емім тоқтатылып, ешқашан жаңа ем белгіленбейді.

Осы келісімнің барлық тармақтарымен келісемін және міндетті түрде орындаймын.

Сырқаттың қолы _______________________ күні ___________________

Медицина мекемесінің лауазымды тұлғасының Т.А.Ә. ___________________________________________

Қолы __________________________________

Учаскелік емдеуші дәрігердің Т.А.Ә.___________________________________________________________

Қолы __________________________________ күні __________________

Наименование учреждения

________________________________

 

Информированное согласие больного на лечение

Я, __________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., год рождения больного (если ребенок указать родственника или опекуна)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________________

Информирован(а) о правах и обязанностях пациента, при лечении туберкулеза

1. Пациент имеет право:

1.1. На бесплатную и общедоступную медицинскую помощь в любое время с момента постановки диагноза туберкулеза до завершения полного курса лечения.

1.2. На медицинскую консультацию и лечение в соответствие с Международными стандартами, включая случаи заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (ТБМЛУ) и туберкулезом с сопутствующей инфекцией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

1.3. На бесплатное обследование и профилактическое лечение туберкулеза детей и других лиц, находившихся с ним в контакте.

1.4. На уважительное и беспристрастное отношение со стороны всех медицинских работников и администраторов здравоохранения, без ущемления достоинства пациента, с учетом его религиозных верований и культурных ценностей.

1.5. На своевременное получение полной и ясной информации о состоянии своего здоровья (диагнозе, методах и длительности лечения, возможном исходе и рисках связанных с лечением).

1.6. На получение сведений о названиях и дозах противотуберкулезных препаратов, об их действии, возможных побочных реакциях, а также о дополнительных диагностических и лечебных вмешательствах.

2. Пациент обязан:

2.1.Соблюдать назначенный режим лечения. Не допускать перерывов приема лекарств, что будет способствовать защите собственного здоровья и здоровья окружающих.

2.2. Принимать все противотуберкулезные препараты под непосредственным контролем медицинского персонала.

2.3. Соблюдать «Правила поведения больного туберкулезом», чтобы не заражать окружающих.

2.4. Представлять медицинским работникам всю информацию о состоянии своего здоровья, предыдущих эпизодах лечения, сопутствующих заболеваниях, перенесенных операциях, травмах, аллергических реакциях и других сведениях, необходимых для выбора правильной тактики лечения.

2.5.Информировать работников противотуберкулезной службы обо всех членах семьи и других лицах, которые могли быть инфицированными в результате контакта.

2.6. Своевременно сообщать медицинским работникам об ухудшении своего состояния, появлении новых жалоб.

2.7. Уважать права других пациентов и медицинских работников

Ознакомлен с тем, что:

· при приеме противотуберкулезных препаратов могут иногда возникнуть побочные реакции, и возможен «неблагоприятный исход лечения», который чаще возникает в результате перерывов приема лекарства и других нарушений режима лечения, употребления алкоголя и наркотических средств;

· при постоянных нарушениях режима лечения заболевание становится неизлечимым (формируется лекарственно устойчивая форма туберкулеза) и порой смертельным, от которого лекарств в мире, в том числе и в Казахстане нет;

· в случае уклонения и/или отрывов (нарушение режима) от лечения ко мне возможно применение мер принудительной изоляции по Закону РК № 496-1 от 10.12.1999 г. «О принудительном лечении граждан, больных заразной формой туберкулеза» в специальном учреждении или мое лечение может быть прекращено и новое лечение никогда не будет назначено.

Согласен со всеми пунктами данного соглашения и обязуюсь выполнять его.

Подпись пациента ______________ дата _____ ______ _________

Ф.И.О. должностного лица медицинского учреждения ___________________________________________

Подпись _________________ дата _____ ______ _________

Ф.И.О. участковоголечащего врача___________________________________________________________

Подпись _________________ дата _____ ______ _________


Уважаемые посетители!

В связи с техническими особенностями сайта Ваши комментарии иногда могут запаздывать с публикацией. Благодарим за понимание!

Для нас ценно Ваше мнение!

Деятельность фонда


вопросы и пожелания

подписка на новости